REKLAMA

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Poddębicach

17:12, 29.06.2017 | M.K
REKLAMA
Skomentuj

Zarząd Powiatu w Poddębicach w czwartek 29 czerwca br. na XXVII Sesji Rady Powiatu  uzyskał absolutorium. Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Poddębickiego za 2016 r.

Budżet Powiatu z roku na rok się zwiększa. W roku 2008 stanowił on kwotę ok. 20 mln zł, a w 2016 r. zamknięty został kwotą 41.556.992,70 zł. Jest to znaczny wzrost uwarunkowany pozyskiwaniem dodatkowych środków na realizację zadań Powiatu w szczególności na drogi powiatowe. W ciągu roku zwiększył się o ponad 8 mln. zł. Dodatkowe środki pochodziły głównie z:
-  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 591 140,00 zł;
- dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych - 2 552 255,00 zł;
-  dotacji pochodzących z gmin - 2 198 368,90 zł
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 310 000,00 zł;
- dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 682 682,70 zł;
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej  - 1 098 449,62 zł;
- dotacji z funduszy celowych m.in. z PFRON- 234 000,00 zł;
- zwrotu podatku VAT - 73 784,96 zł oraz pozostałych dochodów - 505 760,82 zł.
 Budżet został wykonany niemalże w 100 %, po stronie dochodów na poziomie 98,14 %, a po stronie wydatków 96,05% planu. Warto podsumowując budżet Powiatu za 2016 r. wspomnieć o wydatkach majątkowych, które w 2016 r. wyniosły 8.231.825 zł., co stanowiło około 20% wydatków ogółem. W analizowanym okresie znacznie obniżone zostało obciążenie budżetu z tytułu kredytów i zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach oraz spłata zadłużenia z III kadencji. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 49,16% i jest zdecydowanie mniejszy niż w 2011 r. gdy wynosił 73,78% (zadłużenie Powiatu w minionych latach kształtowało się następująco: w 2012 – 64,12%, 2013 – 59,84 %, 2014 – 55%, 2015 – 49,50%). Jak wynika z powyższego z roku z na rok wskaźnik ulega zmniejszeniu. Najwyższy był w roku 2011, gdy nastąpiło przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego i przejęcie przez Powiat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ  w Poddębicach.

Ponadto Radni przyjęli informacje za 2016 r. o działalności Spółki „Poddębickie Centrum Zdrowia”, realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Powiatu Poddębickiego, a także dokonano oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Poddębickim, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poddębickim oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Aktywizacji Rynku Pracy.

materiał nadesłany- Starostwo Powiatowe w Poddębicach

(M.K)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© uniejow.net.pl | Prawa zastrzeżone | 2018