Zamknij
REKLAMA

Jak w praktyce stosować przepisy dotyczące zakazu udzielania zamówień publicznych

15:20, 20.07.2022 | .

W dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Unii Europejskiej zakazała udziału rosyjskim wykonawcom w zamówieniach publicznych. Wspomniane przepisy są bezprecedensowe w historii, stąd pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących zasad wdrażania wytycznych. Czy we wcześniej zakończonym postępowaniu należy sprawdzić z wykonawcą przesłanki wykluczenia? Co w sytuacji, gdy zamawiający nie zmodyfikował SWZ pod kątem nowych przesłanek? Jaka jest podstawa prawna żądania stosownych środków dowodowych dla konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych?

 

BIP przetargi wyszukiwarka – brak modyfikacji SWZ pod kątem nowych przesłanek

Dokładnie od dnia 16 kwietnia 2022 roku obowiązuje w Polsce ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej ‘ustawa’). To ona wyznacza nowe obowiązki nakładane na zamawiających w zakresie wykluczenia z postępowania wykonawców ujętych na listach sankcyjnych. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której postępowania na przykład z sekcji GDDKIA przetarg, były uruchamiane jeszcze przed wskazaną datą i przewidywało termin naboru ofert na końcówkę kwietnia lub początek maja. Rzecz jasna w pierwotnej dokumentacji próżno szukać odpowiednich treści zgodnych z nowymi wytycznymi. Co w tej sytuacji powinien zrobić podmiot prowadzący postępowanie? Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy zamawiający ma obowiązek dostosować dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu do nowych przesłanek wykluczenia. Wyznaczono mu na to termin 14 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy. O ile nie upłynął termin otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prac konkursowych taka korekta jest w pełni dopuszczalne przepisami rynku zamówień publicznych, o czym przekonuje treść art. 137 ust 1 ustawy Pzp.

BIP przetargi wyszukiwarka – brak zapisów w nowym postępowaniu

Przeglądając ogłoszenia w narzędziu z sekcji ‘darmowa wyszukiwarka przetargów’, można odnaleźć także zamówienia, w których zamawiający po prostu zapomniał wprowadzić zapisy o nowych sankcjach. W powyższym przykładzie również niezbędna będzie korekta Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wydłużenie terminu na składanie ofert. Tak dokończone postępowanie należy w świetle przepisów uznać za prawidłowe. Jeśli jednak minął już termin na wprowadzenie zmian, zamówienie należy unieważnić.

BIP przetargi wyszukiwarka – uwaga na pojęcie postępowania zakończonego!

Przywołany wcześniej art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego mówi, że zapisy znajdują zastosowanie w postępowaniach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy. Kluczowe jest tu słowo ‘niezakończonych’. Jak wskazuje bowiem treść art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy zaliczyć do zakończonego, jeśli podpisano stosowną umowę. Gdy zatem termin naboru ofert i wyboru wykonawcy zakończył się przed 16 kwietnia, ale nie udało się sfinalizować postępowania umową, zamawiający ma obowiązek zbadania postaw wykluczenia określonych art. 7 ust. 1 ustawy. Dzieje się to poprzez wezwanie wybranego wykonawcy do złożenia odpowiednich podmiotowych środków dowodowych.

GDDKIA przetarg – postępowania do 130 000 złotych

Omawiana ustawa nakłada obowiązek stosowania regulacji art. 7 ust. 1 – 8 także do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp. Dotyczy to między innymi postępowań o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Warto jednak pamiętać, że przepisy odnoszące się do składania podmiotowych środków dowodowych znajdują zastosowanie wyłącznie w postępowaniach prowadzonych na postawie ustawy Pzp. Dla zamówień ujawnionych w darmowej wyszukiwarce przetargów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych zamawiający ustala sposób weryfikacji przesłanek wykluczenia samodzielnie.

GDDKIA przetarg – gdzie szukać zamówień?

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego nie mają większego wpływu dla większości wykonawców realizujących zlecenia na terytorium Polski. Wręcz przeciwnie, pozwalają im czasami pozbyć się konkurencji. Gdzie jednak szukać nowych ogłoszeń o chęci realizacji zamówień publicznych?

Serwis https://www.oferent.com.pl działa jako darmowa wyszukiwarka przetargów przez pierwsze 20 dni. W tym czasie nowy użytkownik ma dostęp do:

  • bazy przetargów z całej Polski,

  • wyników przetargów,

  • zaawansowanej wyszukiwarki ogłoszeń,

  • raportów dostarczanych na e-mail według wybranych kryteriów,

  • bazy zleceń i licytacji komorniczych.

Po okresie próbnym może dalej korzystać z wymienionych modułów za niewielką opłatę abonamentową. Dostęp do platformy oferent.com.pl pozwala na strategiczne uczestnictwo w rynku zamówień publicznych oraz świadomy dobór kierunków rozwoju firmy.

 

(ARTYKUŁ SPONSOFOWANY)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%